PDF Drukuj

 

 

OGŁOSZENIA O WYPRZEDAŻY

 

W związku z zakończeniem programu wirtualnych targów wyprzedajemy stary uszkodzony i zużyty sprzęt będący częścią tego

programu (laptopy Acer v3 731G prod. 2012r) posiadają uszkodzenia takie jak:

 1. Uszkodzona matryca

 2. Brak/uszkodzona bateria

 3. Brak/uszkodzona ładowarka

 4. Brak/uszkodzony dysk twardy

 5. Uszkodzona płyta główna

 6. Uszkodzona karta sieciowa

 7. Uszkodzone gniazdo ładowania

 8. Uszkodzone porty (USB/HDMI/VGA)

 9. Uszkodzona klawiatura nie działająca częściowo bądź w całości

 10. Uszkodzenie ogólne – laptop się nie uruchamia

Laptopy podzielone są na 2 grupy:

1 grupa- posiada znaczne uszkodzenia minimum 5 z powyższych za odstępne 10 PLN netto.

2 grupa - posiada minimum 3-4 z powyższych wad za kwotę odsprzedaży w wysokości 100 PLN netto.

Dane techniczne:

Procesor: B970

Ram: 2GB DDR3

Matryca 17” błyszcząca 16:9

Karta graficzna dedykowana

Waga 3KGLaptopy nie posiadają żadnego systemu operacyjnego, zapakowane w pudełka zastępcze, nie podlegają zwrotowi, laptopy sprzedawane są jako uszkodzone.

Rezerwację zakupu proszę wysyłać na maila Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , proszę podać ile sztuk i z której grupy

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół z otwarcia ofert 24.02.2020 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.: CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W HALI WIELOFUNKCYJNEJ EXPO - ŁÓDŹ Sp. z o.o.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskie

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%,

osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby

do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14126090000000, ul. al. Politechniki  4 , 93-590  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska,

tel. 42 636 29 83, e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 42 637 29 35.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.expo-lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Prawa Handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie,

czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.expo-lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w formie pisemnej i w zamkniętym opakowaniu złożona pod niżej wymienionym adresem
Adres:
EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o. 93-590 Łódź al. Politechniki 4 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W HALI WIELOFUNKCYJNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.
Numer referencyjny: 1/AM-EXPO/2020/U
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamawiający zleci do wykonania usługę polegającą na ochronie mienia

Zamawiającego, w zakresie realizacji zadań przewidywanych dla Służb Ochrony, obiektów i urządzeń oraz osób przebywających legalnie w obrębie tego obiektu.

Usługodawca zobowiązuje się dozorować obiekty w następujący sposób : • w dni robocze oraz w dni wolne od pracy i święta – całodobowo 2.

Usługodawca zobowiąże się do świadczenia usług, o których mowa w pkt. 1 poprzez organizację i działalność Służb Ochrony zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1432) oraz zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów wydanych na podstawie tej Ustawy.

3. Ochrona osób i mienia przez Usługodawcę jako Służby Ochrony ma polegać w szczególności na : • ochronie mienia Zamawiającego przed rabunkiem, kradzieżą lub zniszczeniem,

• stałym kontrolowaniu uprawnień do wchodzenia i wychodzenia osób oraz wjazdu i wyjazdu osób i pojazdów, a także wnoszenia i wynoszenia lub wwożenia lub wywożenia mienia

Zamawiającego, • ochronie Zamawiającego przed działaniem na jego terenie osób zakłócających porządek, będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy halucynogennych

z obowiązkiem usunięcia tych osób poza obręb obiektów Zamawiającego, • postępowanie zgodnie z instrukcjami w przypadku włączenia się sygnalizacji alarmowej przeciwpożarowej:

- System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) z centralą FPA-5000 współpracującą z Dźwiękowym Systemem Ostrzegania (DSO) z centralą PRAESIDEO 2,

• utrzymanie w czystości pomieszczeń portierni, • prowadzenia zeszytów raportów, • wykonywanie innych zadań związanych z ochroną Zamawiającego, zleconych przez kierownictwo

Zamawiającego,

4. Ustalony zakres przedmiotowy ochrony Usługodawcy, realizowany będzie między innymi poprzez : • bezpośrednią ochronę fizyczną pojazdów i obiektów Zamawiającego,

• cykliczne obchody pomieszczeń i terenu należącego do Zamawiającego, na zmianie dziennej co najmniej co dwie godziny a na zmianie nocnej co jedną godzinę,

• prowadzenie książki wydawania i zdawania kluczy do pomieszczeń w obiekcie, • przechowywanie kluczy w zainstalowanych do tego celu szafkach,

• prowadzenie książki ewidencji dyżurów, • działania interwencyjne wynikające z potrzeb ochrony i mienia osób.

• niezwłoczne powiadamianie wyznaczonego pracownika Zamawiającego oraz Komendy Policji o stwierdzonych nieprawidłowościach, w następstwie działań osób trzecich, w chronionym obiekcie.

5. Zamawiający zapewni nieodpłatnie dla potrzeb Usługodawcy możliwość korzystania z : • wymaganych pomieszczeń socjalnych, • środków łączności telefonicznej,

6. Usługodawca zobowiązany będzie do : • zatrudnienia odpowiedniej, stałej liczby pracowników (w tym również pracowników zatrudnionych na umowę o pracę),

na potrzeby świadczenia usługi ochrony w ramach zawartej umowy, zapewniającej profesjonalne wykonanie usługi z zachowaniem należytej staranności,

• przekazania w dniu podpisania umowy na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w hali wielofunkcyjnej EXPO ŁÓDŹ,

imiennego wykazu osób przewidywanych do zatrudnienia w naszym obiekcie, • w przypadkach zaistnienia konieczności dokonania zmiany osobowej w grupie pracowników przypisanych do naszego obiektu,

Usługodawca powiadamia każdorazowo Zamawiającego uzasadniając taką konieczność, w celu uzyskania jego akceptacji, • wyposażenia swoich pracowników zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.11.1998r. z późniejszymi zmianami, • posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, której kopia stanowić będzie załącznik do zawieranej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się również do utrzymania niniejszej

polisy przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia • zachowania tajemnicy służbowej, • przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów dla wykonywania usług

określonych przedmiotem zamówienia. 7. Umowa zostanie zawarta na okres 48 m-cy (wg ustaleń w SIWZ)


II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

79710000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-04-01
lub zakończenia: 2024-03-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

2020-04-01

2024-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ, że :

Zrealizował w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch tego typu usług w kwocie minimum

100 000 brutto (każda) oraz przedstawi stosowne dokumenty (na wezwanie Zamawiającego), potwierdzające należyte wykonanie takich usług.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o spełnienie warunków w trybie art. 22 ust. 1 uzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie w trybue art. 24 ust. 1 uzp
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

A. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, żądanych od wszystkich wykonawców

1. Do oferty wszyscy Wykonawcy zobowiązani są dołączyć - aktualne na dzień składania ofert - oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca :

a) spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) nie podlega wykluczeniu; 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą.

Zaleca się, aby dla sporządzenia oświadczeń Wykonawca posłużył się formularzami zgodnym z treścią załącznika nr 2 oraz nr 3 do niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zaleca się, aby dla sporządzenia oświadczenia Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ.

UWAGA: Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. B.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,

wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Na wezwanie Zamawiającego.

2.1 Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów :

• W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie okresie ostatnich czterech lat przed upływem

terminu składania ofert, co najmniej dwóch usług tego typu w kwocie minimum 100 000 brutto (każda) wg wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ. Dostawy te winny być wykonane w sposób należyty.

• oraz przedstawi stosowne dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie takich dostaw.

2.2 Na wezwanie Zamawiającego W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty :

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeśli nie jest ogólnie dostępna), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

2.3 Dokumenty Wykonawcy z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2.3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2.3.2 Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

2.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Treść pkt 2.5. stosuje się. 2.3.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

2.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,

że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia

lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2.5 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę

dostępność oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych bez danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie.

3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w Części V pkt. 1.2, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 2 w Części V. 3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Części VI A pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Części VI A pkt. 4 składa każdy z Wykonawców.

3.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Części VI B pkt. 2, przy czym : a) dokumenty i oświadczenia o których mowa w Części VI B pkt. 2.1 składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Części V pkt 2. b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Części VI B pkt. 2.2 składa każdy z nich.

3.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana, zobowiązani będą, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze ich oferty a przed podpisaniem umowy, do określenia w formie pisemnej sposobu ich reprezentacji wobec Zamawiającego, w tym w szczególności w zakresie składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego, a także do wskazania Wykonawców uprawnionych do wystawiania faktur i otrzymywania należnych płatności. Dokonanie płatności należnych na podstawie umowy do rąk uprawnionego wykonawcy na rachunek przez niego wskazany zwalnia Zamawiającego z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do pozostałych Wykonawców.

3.7 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cenia

60,00

Liczba pracowników zatrudnionych

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne zmiany Umowy w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć: • zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów

i usług obowiązującej na dzień wykonania usługi w stosunku do stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy, w takiej sytuacji wynagrodzenie

umowne netto nie ulegnie zmianie a jedynie zostanie do niego doliczony podatek w zmienionej wysokości • zmiany w zakresie ochrony osób

i mienia, które mogą nastąpić w przypadku: zmiany organizacyjnej w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

• Zmiany wynagrodzenie przyjętego zgodnie ze złożoną ofertą, przedstawionego w § 5 pkt. 1 niniejszej Umowy, na wniosek

Wykonawcy wynikającego z ewentualnych zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia wprowadzonego rozporządzeniem

Rady Ministrów. 2. Warunki zmian: • inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, • forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Pliki do pobrania i odpowiedzi na pytania

 


 

 

 

Specjalista ds. zamówień publicznych

Andrzej Małocha


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPO - ŁÓDŹ Sp. z o.o.

93-590 Łódź, ul. Politechniki 4

tel. (42) 636-29-83

 

 

Sprawa nr : 2/AM-EXPO/2019/D


OGŁOSZENIE O WYBORZE


NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


EXPO - ŁÓDŹ Sp. z o.o. w Łodzi informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

 

Dostawę Samobieżnego podnośnika teleskopowego

 

została wybrana oferta firmy :

 

 

"Riwal Poland" Sp. z o.o.


96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zamkowa Wola 31a

 


 

 

   

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

RAZEM

1

Riwal Poland” Sp. z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Zamkowa Wola 31a

60,00

14,4

74,4

2

GUTLIFT” S.j. Marcin Gut 40-300 Bielsko Biała

ul. Piekarska 4

49,68

14,4

64,08

 

 • Nie zaistniały powody do unieważnienia postępowania

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie nr 540040604-N-2019 z dnia 04-03-2019 r.

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 520389-N-2019 
Data: 01/03/2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14126090000000, ul. al. Politechniki  4, 93-590  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 636 29 83, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 42 637 29 35. 
Adres strony internetowej (url):

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem dostawy jest Samobieżny Podnośnik Teleskopowy o napędzie elektrycznym, który z uwagi na specyfikę obiektu i planowane prace musi spełniać następujące cechy techniczne : - Wysokość robocza - nie mnij niż 15,50m - Szerokość maszyny - nie więcej niż 1,75m - Wysokość złożonego podnośnika - nie więcej niż 2,05m - Długość podnośnika w spoczynku - nie więcej niż 6,50m - Obrót wieży - ciągły (bezstopniowy) - Promień skrętu zewnętrznego - nie więcej niż 3,50 m - System zapobiegający zgnieceniu operatora w koszu w standardzie - Waga maszyny - nie więcej niż 7000 kg. - Ramie skrętne JIB w standardzie - Udźwig platformy - nie mniej niż 230 kg - Gwarancja min. 36 m-cy Ponad to wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji dostawy przedmiotu zamówienia do : • przekazania Zamawiającemu pełną zatwierdzoną dokumentację wymaganą przez Urząd Dozoru Technicznego dotyczącego w/w urządzenia, • przeprowadzenia przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego, • przeprowadzania prac serwisowych i konserwacyjnych co 6 m-cy w okresie gwarancji.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem dostawy jest Samobieżny Podnośnik Teleskopowy o napędzie elektrycznym, który z uwagi na specyfikę obiektu i planowane prace musi spełniać następujące cechy techniczne : - Wysokość robocza - nie mnij niż 14,10m (zmiana wysokości) - Szerokość maszyny - nie więcej niż 1,75m - Wysokość złożonego podnośnika - nie więcej niż 2,05m - Długość podnośnika w spoczynku - nie więcej niż 6,50m - Obrót wieży - ciągły (bezstopniowy) - Promień skrętu zewnętrznego - nie więcej niż 3,50 m - System zapobiegający zgnieceniu operatora w koszu w standardzie - Waga maszyny - nie więcej niż 7000 kg. - Ramie skrętne JIB w standardzie - Udźwig platformy - nie mniej niż 230 kg - Gwarancja min. 36 m-cy Ponad to wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji dostawy przedmiotu zamówienia do : • przekazania Zamawiającemu pełną zatwierdzoną dokumentację wymaganą przez Urząd Dozoru Technicznego dotyczącego w/w urządzenia, • przeprowadzenia przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego, • przeprowadzania prac serwisowych i konserwacyjnych co 6 m-cy w okresie gwarancji.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

Zmiana wysokości roboczej podnośnika nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 520389-N-2019 z dnia 2019-03-01 r.

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.: Dostawa Samobieżnego Podnośnika teleskopowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14126090000000, ul. al. Politechniki  4 , 93-590  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 636 29 83, e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 42 637 29 35. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Spółka Prawa Handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://www.expo-lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w formie pisemnej i w zamkniętym opakowaniu złożona pod niżej wymienionym adresem 
Adres: 
EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o. 93-590 Łódź al. Politechniki 4 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Samobieżnego Podnośnika teleskopowego 
Numer referencyjny: 2/AM-EXPO/2019/D 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem dostawy jest Samobieżny Podnośnik Teleskopowy o napędzie elektrycznym, który z uwagi na specyfikę obiektu i planowane prace musi spełniać następujące cechy techniczne : - Wysokość robocza - nie mnij niż 15,50m - Szerokość maszyny - nie więcej niż 1,75m - Wysokość złożonego podnośnika - nie więcej niż 2,05m - Długość podnośnika w spoczynku - nie więcej niż 6,50m - Obrót wieży - ciągły (bezstopniowy) - Promień skrętu zewnętrznego - nie więcej niż 3,50 m - System zapobiegający zgnieceniu operatora w koszu w standardzie - Waga maszyny - nie więcej niż 7000 kg. - Ramie skrętne JIB w standardzie - Udźwig platformy - nie mniej niż 230 kg - Gwarancja min. 36 m-cy Ponad to wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji dostawy przedmiotu zamówienia do : • przekazania Zamawiającemu pełną zatwierdzoną dokumentację wymaganą przez Urząd Dozoru Technicznego dotyczącego w/w urządzenia, • przeprowadzenia przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego, • przeprowadzania prac serwisowych i konserwacyjnych co 6 m-cy w okresie gwarancji. 
II.5) Główny kod CPV: 42410000-3 
Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub
data rozpoczęcia: 2019-03-18   lub zakończenia: 2019-06-14

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

2019-03-18

2019-06-14

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ, że : Zrealizował w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch dostaw tego typu w kwocie minimum 160 000 brutto (każda) oraz przedstawi stosowne dokumenty (na wezwanie Zamawiającego), potwierdzające należyte wykonanie takich dostaw. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Na żądanie Zamawiającego Wykaz dostaw w/g wzoru załącznik nr 5 do SIWZ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Pełna zatwierdzona dokumentacja wymagana przez Urząd Dozoru Technicznego dotyczącego urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Nie dotyczy 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Nie dotyczy 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Nie dotyczy 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

 

 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-03-11, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Pliki do pobrania

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawa nr : 1/AM-EXPO/2019/D

 

EXPO - ŁÓDŹ z o.o.

93-590 Łódź al.. Politechniki 4

tel. (42) 636-29-83

 

OGŁOSZENIE

 

INFORMACJE PO OTWARCIU OFERT

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawu Pzp, EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o. w Łodzi informuje, że :

 

na sfinansowanie zadania pod nazwą:

 

"DOSTAWA SAMOBIEŻNEGO PODNOŚNIKA TELESKOPOWEGO",

 

Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości 220 000,- zł (brutto),

 

w wyznaczonym terminie została złożona tylko jedna oferta :

 

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty brutto [zł] Termin wykonania zamówienia [do] Długość okresu gwatancji utrzymania stałej ceny [m-ce] Termin płatności [dni]
1 "GUTLIFT" S.J. 43-300 Bielsko Biała ul. Piekarska 4 265 680,00 30.04.2019 36 30

 

 

UWAGA :

 

Zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie z uwagi na to, że cena w/w oferty przewyższa znacznie kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia a jednocześnie nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty.

 

 

Specjalista ds. zamówień publicznych

Andrzej Małocha

 

unieważnia niniejsze po

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawa nr 1/AM-EXPO/2019/D        Łódź, dn. 20 lutego 2019 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA

 

wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na :

 

 

Dostawę Samobieżnego Podnośnika Teleskopowego

Pytania z dnia 20.02.2019 r.

 

Czy koszt 6 miesięcznych przeglądów przez okres trwania gwarancji powinien być już w cenie za zakup maszyny czy będzie do tego odrębna umowa?

I jakie dokumenty należy wypełnić / przedstawić do przystąpienia w przetargu?

ODPOWIEDŹ

 

Ad. pytania 1

Zgodnie z zapisem zawartym w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji dostawy przedmiotu zamówienia

między innymi do przeprowadzania prac serwisowych i konserwacyjnych co 6 m-cy w okresie gwarancjiAd. pytania 2

Opis sposobu przygotowania oferty jest opisany w części X SIWZ a części VIA SIWZ zawiera informacje dotyczącą dokumentów jakie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą..

 

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 

Andrzej Małocha

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 513892-N-2019 z dnia 2019-02-13 r.

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.: Dostawa Samobieżnego Podnośnika Teleskopowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14126090000000, ul. al. Politechniki  4 , 93-590  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 636 29 83, e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 42 637 29 35. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Spółka Prawa Handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://www.expo-lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w formie pisemnej i w zamkniętym opakowaniu złożona pod niżej wymienionym adresem 
Adres: 
EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o. 93-590 Łódź al. Politechniki 4 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Samobieżnego Podnośnika teleskopowego 
Numer referencyjny: 1/AM-EXPO/2019/D 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest : dostawa Samobieżnego Podnośnika teleskopowego Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień : 42410000-3 Przedmiotem dostawy jest Samobieżny Podnośnik Teleskopowy o napędzie elektrycznym, który z uwagi na specyfikę obiektu i planowane prace musi spełniać następujące cechy techniczne : - Wysokość robocza - nie mnij niż 15,50m - Szerokość maszyny - nie więcej niż 1,75m - Wysokość złożonego podnośnika - nie więcej niż 2,05m - Długość podnośnika w spoczynku - nie więcej niż 6,50m - Obrót wieży - ciągły (bezstopniowy) - Promień skrętu zewnętrznego - nie więcej niż 3,50 m - System zapobiegający zgnieceniu operatora w koszu w standardzie - Waga maszyny - nie więcej niż 7000 kg. - Ramie skrętne JIB w standardzie - Udźwig platformy - nie mniej niż 230 kg - Gwarancja min. 36 m-cy Ponad to wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji dostawy przedmiotu zamówienia do : • przekazania Zamawiającemu pełną zatwierdzoną dokumentację wymaganą przez Urząd Dozoru Technicznego dotyczącego w/w urządzenia, • przeprowadzenia przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego, • przeprowadzania prac serwisowych i konserwacyjnych co 6 m-cy w okresie gwarancji. 
II.5) Główny kod CPV: 42410000-3 
Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub
data rozpoczęcia: 2019-03-08   lub zakończenia: 2019-04-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

2019-03-08

2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ, że : Zrealizował w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch dostaw tego typu w kwocie minimum 160 000 brutto (każda) oraz przedstawi stosowne dokumenty (na wezwanie Zamawiającego), potwierdzające należyte wykonanie takich dostaw.. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeśli nie jest ogólnie dostępna), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Na żądanie Zamawiającego Wykaz dostaw w/g wzoru załącznik nr 5 do SIWZ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Pełną zatwierdzona dokumentacja wymagana przez Urząd Dozoru Technicznego dotyczącego urządzenia będącego przedmiotem zamówienia

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-02-28, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zamawiający:

Expo-Łódź” Sp. z o.o.

93-590 Łódź al. Politechniki 4

(sekretariat)

tel. (42) 636-29-83,

NIP: 725-000-55-16

REGON: 001412609


prowadzący postępowanie:

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych

"MAXIMA FIDES" Sp. z o.o.

ul. Gdańska 91

90-058 Łódź

TEL. 42/636-64-98

FAX. 42/636-65-02

ADRES WWW: WWW.MAXIMA-FIDES.PL

ADRES E-MAIL:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Łódź, dnia 04.02.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dalej: ustawa p.z.p. na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o. w okresie od 22.02.2019 r. do 21.02.2022 r.”

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP Prowadzący postępowanie informuje o dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Prowadzący wybrał ofertę wykonawcy: złożoną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24.

Cena oferty brutto wynosi 111 225,46 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 46/100).

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona wspólnie przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24:

1. Spełnia wszystkie warunki w postępowaniu i jej treść jest zgodna z SIWZ.

2. Nie podlega odrzuceniu w postępowaniu;

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;

4. Nie zawiera rażąco niskiej ceny;

5. Otrzymała najwyższą łączną punktację w kryteriach wyboru ofert, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu w postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono oferty następujących Wykonawców:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty

Kryterium cena – 90%

Kryterium

Warunki – 10%

Łączna liczba punktów

1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,

00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24

111 225,46 zł

90

10

100

2

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22a

197 334,40 zł

50,72

0

50,72

 

PODPISANIE UMOWY

O terminie podpisania umowy Prowadzący postępowanie poinformuje odrębnym pismem. Prowadzący postępowanie,

_______________________________________________________________________________________________________

 

zamawiający:

Expo-Łódź” Sp. z o.o.

93-590 Łódź al. Politechniki 4

(sekretariat)

tel. (42) 636-29-83,

NIP: 725-000-55-16

REGON: 001412609


prowadzący postępowanie:

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych

"MAXIMA FIDES" Sp. z o.o.

ul. Gdańska 91

90-058 Łódź

TEL. 42/636-64-98

FAX. 42/636-65-02

ADRES WWW: WWW.MAXIMA-FIDES.PL

ADRES E-MAIL:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Numer postępowania ZP/01/2019

- Wykonawcy-

Ubiegający się o udzielenie zamówieniaDOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dalej: ustawa p.z.p.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o. w okresie od 22.02.2019 r. do 21.02.2022 r.”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W oparciu o art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" sp. z o.o. jako Prowadzący postępowanie przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 29 stycznia 2019r. o godz. 12:15.

Zamawiający informuje, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 129 600,00 zł.

Oferty:

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Przyjęcie warunku fakultatywnego nr 1

Przyjęcie warunku fakultatywnego nr 2

1.Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

111 225,46 zł

TAK

TAK

2.

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ul. Wołoska 22a

02-675 Warszawa

197 334,40 zł

NIE

NIEJednocześnie informujemy, ze Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 


__________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ogłoszenie nr 503027-N-2019 z dnia 2019-01-12 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dalej: ustawa p.z.p.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.

w okresie od 22.02.2019 r. do 21.02.2022 r.”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.

 

 

PLIKI DO POBRANIA

_______________________________________________________________________________________________

 

 


Ogłoszenie nr 503027-N-2019 z dnia 2019-01-12 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dalej: ustawa p.z.p.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.

w okresie od 22.02.2019 r. do 21.02.2022 r.”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.

 

PLIKI DO POBRANIA


___________________________________________________________________________________________


Łódź, dn. 18 stycznia 2019r.

Numer postępowania ZP/01/2019

 

- Wykonawcy-

Ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dalej: ustawa p.z.p.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.

w okresie od 22.02.2019 r. do 21.02.2022 r.”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.

 

MODYFIKACJA SIWZ

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p. Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia zgodnie z poniższym:

 

Zmienia się termin składania ofert na dzień 29.01.2019r., godz. 12:00

Zmienia się termin otwarcia ofert na dzień 29.01.2019r., godz. 12:15

Zmienia się opis opakowania, w którym należy złożyć ofertę na:

PRZETARG NA UBEZPIECZENIE EXPO – ŁÓDŹ SP. Z O.O. Nie otwierać przed dniem 29 stycznia 2019 r. godz. 1215

 

Odpowiedniej zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Ogłoszenie nr 503027-N-2019 z dnia 2019-01-12 r. 

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.:

UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.

w okresie od 22.02.2019 r. do 21.02.2022 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Termin składania ofert: do 22 stycznia 2019 r. do godz. 12:00

Miejsce: Sekretariat Biura Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" Sp. z o.o.

ul. Gdańska 91, Łódź

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" sp. z o.o. 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14126090000000,

al. Politechniki  4 , 93590   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 636 29 83,

e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 42 637 29 35.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Spółka Prawa Handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://www.expo-lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w formie pisemnej i w zamkniętym opakowaniu złożona pod niżej wymienionym adresem 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Adres: 
Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" sp. z o.o. 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o. w okresie od 22.02.2019 r. do 21.02.2022 r. 
Numer referencyjny: ZP/01/2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Expo-Łódź Sp. z o.o., nazywana „przedmiotem zamówienia” w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Usługa ta obejmuje kompleksowe ubezpieczenie w następującym zakresie: - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności i posiadania mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne; wraz z doubezpieczeniami związanymi ze zwiększeniem posiadanego majątku lub koniecznością przywrócenia majątku do stanu sprzed szkody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Umowa Generalna Ubezpieczenia znajduje się w Dziale II. SIWZ. 
II.5) Główny kod CPV: 66510000-8 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66515000-3

66515200-5

66515400-7

66516400-4

66512100-3

66514110-0

66516100-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta:

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-02-22   lub zakończenia: 2022-02-21

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

2019-02-22

2022-02-21

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia tzn.: prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 999 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na dzień złożenia dokumenty: - Zezwolenie lub inny dokument organu nadzoru potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia opisany w Dziale II niniejszej SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w tym : - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w okolicznościach wskazanych w Art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

90,00

Warunki ubezpieczenia

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. W trakcie realizacji Umowy postanowienia Umowy mogą ulec zmianom, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1.1. zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności polegających na obniżeniu stawek ubezpieczeniowych obowiązujących w Umowie; 1.2. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w tym zmiany dotyczącej stawki podatku od towarów i usług VAT; 1.3. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym m.in. danych teleadresowych, nr telefonicznych, nr kont bankowych; 1.4. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Zamawiającego i Wykonawcę; 1.5. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 1.6. zakresu przedmiotu Umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy; 1.7. zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy; 1.8. osób odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywaniem umowy, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 1.1.1. 2. Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość wprowadzenia zmian postanowień Umowy w następujących przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy pzp: 2.1. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 2.1.1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2.1.2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 2.1.3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 2.2. Zmiany umowy, w sytuacji, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 2.2.1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2.2.2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2.2.3. wprowadzana zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy. 2.3. W przypadku, gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 2.3.1. w wyniku połączenia, oddziału , przekształcenia, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 2.3.2. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 2.4. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, o ile wprowadzane zmiany nie prowadzą do zmiany charakteru umowy; 2.5. zmian nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 1. administratorem danych osobowych jest EXPO-ŁÓDŹ sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Politechniki 4, tel. 42 436 29 83.; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 2. inspektorem ochrony danych osobowych w EXPO – ŁÓDŹ SP. Z O.O. jest Adam Skwara e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 5. Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania danych osobowych przez Wykonawcę bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-01-22, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Pliki do pobrania

 

___________________________________________________

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

============================================================================

 

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o. 93-590 Łódź al. Politechniki 4

Roboty budowlane, rozbiórkowe istniejącej zabudowy wraz z robotami towarzyszącymi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup

społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy

niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane

wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne

oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14126090000000, ul. al. Politechniki 4 , 93590 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 636 29 83,

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 42 637 29 35. Adres strony internetowej (URL): Nie Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do

narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania

z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie

za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie,

czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak http://www.expo-lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób: Pisemnie Adres: EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o. 93-590 Łódź al. Politechniki 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane, rozbiórkowe istniejącej zabudowy wraz z robotami towarzyszącymi

Numer referencyjny: 1/AM-EXPO/2018/B

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)

a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przyjęto, że w/w robotami rozbiórkowymi objęte będą budynki A - część zabudowy (fragment obiektu A z trafostacją) przeznaczona do czasowego pozostawienia i adaptacji,

zajmuje powierzchnię 112,22 m2. Z tego też powodu niezbędne jest wykonanie robót konstrukcyjnych zabezpieczających w niezbędnym zakresie

a także konieczne jest wykonanie robót instalacyjnych wynikających z zabezpieczenia lub odcięcia dotychczasowych połączeń.

Pozostałe budynki tj. B i C przeznaczone są do całkowitej rozbiórki. Sposób przeprowadzenia prac rozbiórkowych oraz koniecznych do wykonania prac

budowlano – instalacyjnych oraz zakres robót opisany został w projekcie wyburzeń, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

i przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 10 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w których określone zostały ilości

i rodzaj prac rozbiórkowych i budowlano – instalacyjnych w niezbędnym zakresie.


II.5) Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: Kod CPV

45111300-1

45111100-9

45111213-4

45262660-5

90650000-8

45111220-6

45262700-8

45262500-6

45223000-6

45333000-0

45231300-8

45311000-0

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres,

na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-03-15

 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2019-03-15

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlano – instalacyjne oraz rozbiórkowe o podobnym charakterze

o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (każda). Roboty te winny być wykonane w sposób należyty (wskazane referencje). b) Wykonawca musi wykazać,

że dysponuje osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi, która będzie pełnić funkcję kierownika robót – posiadającą uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlano - instalacyjnej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów UWAGA : - W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku zdolności technicznej

lub zawodowej zobowiązany jest wskazać, że podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane,

- Wartości podane w dokumentach składanych wraz z ofertą, w walutach innych niż złote polskie (PLN), należy przeliczyć wg średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP

na dzień wystawienia dokumentu. - Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych

państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU

ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na wezwanie Zamawiającego W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,

Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty : Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO

W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) Wykaz robót budowlanych (doświadczenie) wykonanych nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty,

miejsca wykonania, wartości robót i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do siwz.

b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę, do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości

lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz należy przegotować wg wzoru załącznika nr 6 do siwz.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO

W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować

(minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancyjnego

40,00

 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach :

1) opisanych w poprzedzających paragrafach umowy,

2) wskazanych w ustawie - prawo zamówień publicznych. 3) co do zmiany terminu wykonania umowy w razie :

a) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający;

b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest umowa; c) panujących niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających

wykonywanie robót budowlanych, dokonywanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (jeśli taka okoliczność ma zastosowanie).Poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne

należy rozumieć trwające łącznie ponad 10 dni : • temperatury niższe niż 5o C, • temperatury wyższe niż 30o C, • ciągłe opady deszczu lub śniegu;

d) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

f) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

g) wystąpienia zdarzeń siły wyższej;

3. W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie takiej zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany

winien zawierać opis, uzasadnienie zmiany oraz (jeżeli dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadne jest przedłożenie odpowiednich dokumentów) winien być poparty stosownymi

dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-15, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach:

30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe

lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Pliki do pobrania

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Łódź, dnia 05.04.2017 r

Ogłoszenie nr 59381 2017
z dnia 20170405
r.
Łódź: „OCHRONA OBIEKTU I MIENIA NALEŻĄCEGO DO EXPOŁÓDŹ
Sp. z o.o.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie
ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 3684 2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: EXPOŁÓDŹ
Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14126090000000, ul. al.
Politechniki 4, 93590 Łódź, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 42 636 29 83, faks 42 637 29 35, email
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres strony internetowej (URL): http://www.expolodz.
pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w
sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„OCHRONA OBIEKTU I MIENIA NALEŻĄCEGO DO EXPO ŁÓDŹ
Sp. z o.o.”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Całodobowa ochrona osób i mienia w obrębie obiektu należącego do EXPO ŁÓDŹ Sp. z o.o. w postaci hali
wielofunkcyjnej, zlokalizowanej przy al. Politechniki 4 w Łodzi przez okres 12 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 797100004
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT148920
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert17
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
KONSORCJUM: MAXUS sp. z o.o. (lider konsorcjum) MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o.
(konsorcjant), Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , ul. 3 Maja 64/66, 93408
, Łódź, kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 130590,58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 130590,58
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 210108,60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Łódź, dnia 13.02.2017 r.

Zamawiający:

EXPO-ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

tel. (+48) 42 636 29 83, faks 42 637 29 35

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektu i mienia należącego do EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.”

 

Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dalej Pzp, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru oferty ora zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, w wyniku dokonanej ponownej oceny ofert, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

KONSORCJUM:

MAXUS sp. z o.o. (lider konsorcjum)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź

MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. (konsorcjant)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408

 

L.p.

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty brutto
(PLN)

Kryterium społeczne - Liczba osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 

 

Liczba punktów - Kryterium Cena

 

 

Liczba punktów - Kryterium społeczne

 

 

Łączna liczba punktów

1

FORMACJA EU Spółka

z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Czesława Klimasa 2

41-800 Zabrze

193.730,90

3

 

40,44

 

40

 

80,44

2

Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o.

94-111 Łódź, ul. Obywatelska 201

167.009,40

3

 

46,92

 

40

 

86,92

3

KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp.k

26-600 Radom, ul. Dzielna 11

131.883,55

2

 

-

 

-

 

-

4

CIVIS Polska Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 91,

04-118 Warszawa

175.413,74

3

 

-

 

-

 

-

5

HOMBRE Service Sp. z o.o., 81-721 Sopot, ul. Chmielewskiego 5b

167.411,46

3

 

-

 

-

 

-

6

Agencja Ochrony Osób i Mienia „ARGO” Sp. z o.o. Sp. k

90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

158.820,55

4

 

49,34

 

40

 

89,34

7

AGENCJA OCHRONY WARTA Sp. z o.o.

98-290 Warta, ul. Sieradzka 6

191.468,20

4

 

40,92

 

40

 

80,92

8

PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. – lider konsorcjum

60-461 Poznań, ul. Wergiliusza 42

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. – członek konsorcjum

Poznań, ul. Starołęcka 18

145.675,30

3

 

 

 

53,79

 

 

 

40

 

 

 

93,79

9

Konsalnet Ochrona

Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Jana Kazimierza 55,

01-267 Warszawa

Konsalnet Security

Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 55,

01-267 Warszawa

152.355,67

3

 

 

 

51,43

 

 

 

40

 

 

 

91,43

10

Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew

210.108,60

2

 

37,29

 

30

 

67,29

11

EKOTRADE” Sp. z o.o.

00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4

Przedstawicielstwo w Łodzi

ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź

193.946,40

3

 

 

-

 

 

-

 

 

-

12

Konsorcjum

CLAR SYSTEM S.A. – lider,

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

Clar Serwis Sp. z o.o.

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

Solcom-Bayard Sp. z o.o.

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

153.002,16

4

 

 

 

 

51,21

 

 

 

 

40

 

 

 

 

91,21

13

OMEGA SECURITY Sp. z o.o., ul. Grochowska 326 lok. 3, 03-838 Warszawa

172.396,80

3

 

-

 

-

 

-

14

Konsorcjum:

ISP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

IPSP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Security Polska Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp.k

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

172.396,80

4

 

 

 

 

 

 

 

 

45,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

85,85

15

Usługowa Spółdzielnia “Światowid”

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

144.382,32

5

 

54,27

 

40

 

94,27

16

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Certus” Sp. z o.o., ul. Kartuska 193, 80-122 Gdańsk

188.882,24

4

 

41,48

 

40

 

81,48

17

MAXUS sp. z o.o. (lider konsorcjum)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź

MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. konsorcjant)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408

130.590,58

3

 

 

60

 

 

40

 

 

100

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający dopatrzył się w dokonanej przez siebie, niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności, polegającej na odrzuceniu oferty nr 17 Konsorcjum: MAXUS sp. z o.o. -lider konsorcjum, ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź, MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. - konsorcjant, ul. 3 Maja 64/66, 93-408, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. z powodu rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, wskazując iż wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny w związku z wezwaniem do ich udzielenia. W dniu 9 lutego 2017 roku, Zamawiający otrzymał drogą elektroniczną pismo od wykonawcy, zgłaszające na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp nieprawidłowości przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z potwierdzeniem wysłania wyjaśnień drogą elektroniczną. Zamawiający przeprowadził weryfikację poczty przychodzącej na serwerze Zamawiającego i stwierdził doręczenie wyjaśnień tego wykonawcy. W związku z powyższym, Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając, iż podjęte uprzednio czynności są niezgodne z przepisami ustawy Pzp.

 

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia: 20.02.2017 r.

 

 

Łódź, dnia 8.02.2017 r.

 

Zamawiający:

EXPO-ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

tel. (+48) 42 636 29 83, faks 42 637 29 35

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektu i mienia należącego do EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Usługowa Spółdzielnia “Światowid”

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

 

 

L.p.

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty brutto
(PLN)

Kryterium społeczne - Liczba osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 

 

Liczba punktów - Kryterium Cena

 

 

Liczba punktów - Kryterium społeczne

 

 

Łączna liczba punktów

1

FORMACJA EU Spółka

z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Czesława Klimasa 2

41-800 Zabrze

193.730,90

3

 

44,72

 

40

 

84,72

2

Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o.

94-111 Łódź, ul. Obywatelska 201

167.009,40

3

 

51,87

 

40

 

91,87

3

KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp.k

26-600 Radom, ul. Dzielna 11

131.883,55

2

 

-

 

-

 

-

4

CIVIS Polska Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 91,

04-118 Warszawa

175.413,74

3

 

-

 

-

 

-

5

HOMBRE Service Sp. z o.o., 81-721 Sopot, ul. Chmielewskiego 5b

167.411,46

3

 

-

 

-

 

-

6

Agencja Ochrony Osób i Mienia „ARGO” Sp. z o.o. Sp. k

90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

158.820,55

4

 

54,55

 

40

 

94,55

7

AGENCJA OCHRONY WARTA Sp. z o.o.

98-290 Warta, ul. Sieradzka 6

191.468,20

4

 

45,24

 

40

 

85,24

8

PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. – lider konsorcjum

60-461 Poznań, ul. Wergiliusza 42

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. – członek konsorcjum

Poznań, ul. Starołęcka 18

145.675,30

3

 

 

 

59,47

 

 

 

40

 

 

 

99,47

9

Konsalnet Ochrona

Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Jana Kazimierza 55,

01-267 Warszawa

Konsalnet Security

Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 55,

01-267 Warszawa

152.355,67

3

 

 

 

56,86

 

 

 

40

 

 

 

96,86

10

Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew

210.108,60

2

 

41,23

 

30

 

71,23

11

EKOTRADE” Sp. z o.o.

00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4

Przedstawicielstwo w Łodzi

ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź

193.946,40

3

 

 

-

 

 

-

 

 

-

12

Konsorcjum

CLAR SYSTEM S.A. – lider,

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

Clar Serwis Sp. z o.o.

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

Solcom-Bayard Sp. z o.o.

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

153.002,16

4

 

 

 

 

56,62

 

 

 

 

40

 

 

 

 

96,62

13

OMEGA SECURITY Sp. z o.o., ul. Grochowska 326 lok. 3, 03-838 Warszawa

172.396,80

3

 

-

 

-

 

-

14

Konsorcjum:

ISP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

IPSP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Security Polska Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp.k

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

172.396,80

4

 

 

 

 

 

 

 

 

50,25

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

90,25

15

Usługowa Spółdzielnia “Światowid”

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

144.382,32

5

 

60

 

40

 

100

16

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Certus” Sp. z o.o., ul. Kartuska 193, 80-122 Gdańsk

188.882,24

4

 

45,86

 

40

 

85,86

17

MAXUS sp. z o.o. (lider konsorcjum)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź

MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. konsorcjant)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408

130.590,58

3

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia: 14.02.2017 r.

 

 

 

 

Łódź, dnia 19.01.2017 r.

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektu i mienia należącego do EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.”

 

Zamawiający:

EXPO-ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

tel. (+48) 42 636 29 83, faks 42 637 29 35

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Przedmiot zamówienia:

Całodobowa ochrona osób i mienia w obrębie obiektu należącego do EXPO ŁÓDŹ Sp. z o.o. w postaci hali wielofunkcyjnej, zlokalizowanej przy al. Politechniki 4 w Łodzi przez okres 12 miesięcy.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Zamawiającego EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.,

al. Politechniki 4, 93-590 Łódź w dniu 18 stycznia 2017 roku o godz. 15:30

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
148.920 PLN netto, tj. 183.171,60 PLN brutto.

 

Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

L.p.

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty brutto
(PLN)

Kryterium społeczne – Liczba osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

1.

FORMACJA EU Spółka

z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Czesława Klimasa 2

41-800 Zabrze

193.730,90

3

2.

Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o.

94-111 Łódź, ul. Obywatelska 201

167.009,40

3

3.

KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp.k

26-600 Radom, ul. Dzielna 11

131.883,55

2

4.

CIVIS Polska Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 91,

04-118 Warszawa

175.413,74

3

5.

HOMBRE Service Sp. z o.o., 81-721 Sopot, ul. Chmielewskiego 5b

167.411,46

3

6.

Agencja Ochrony Osób i Mienia „ARGO” Sp. z o.o. Sp. k

90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

158.820,55

4

7.

AGENCJA OCHRONY WARTA Sp. z o.o.

98-290 Warta, ul. Sieradzka 6

191.468,20

4

8.

PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. – lider konsorcjum

60-461 Poznań, ul. Wergiliusza 42

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. – członek konsorcjum

Poznań, ul. Starołęcka 18

145.675,30

3

9.

Konsalnet Ochrona

Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Jana Kazimierza 55,

01-267 Warszawa

Konsalnet Security

Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 55,

01-267 Warszawa

152.355,67

3

10.

Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew

210.108,60

2

11.

EKOTRADE” Sp. z o.o.

00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4

Przedstawicielstwo w Łodzi

ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź

193.946,40

3

12.

Konsorcjum

CLAR SYSTEM S.A. – lider,

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

Clar Serwis Sp. z o.o.

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

Solcom-Bayard Sp. z o.o.

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

153.002,16

4

13.

OMEGA SECURITY Sp. z o.o., ul. Grochowska 326 lok. 3, 03-838 Warszawa

172.396,80

3

14.

Konsorcjum:

ISP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

IPSP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Security Polska Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp.k

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

172.396,80

4

15.

Usługowa Spółdzielnia “Światowid”

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

144.382,32

5

16.

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Certus” Sp. z o.o., ul. Kartuska 193, 80-122 Gdańsk

188.882,24

4

17.

MAXUS sp. z o.o. (lider konsorcjum)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź

MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. (konsorcjant)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408

130.590,58

3

 

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Ustawy.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Łódź, dnia 05.01.2017 r.

EXPO-ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

tel. (+48) 42 636 29 83, faks 42 637 29 35

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

OGŁASZA

przetarg nieograniczony

na całodobową ochronę osób i mienia w obrębie obiektu należącego do EXPO ŁÓDŹ Sp. z o.o.

w postaci hali wielofunkcyjnej, zlokalizowanej przy al. Politechniki 4 w Łodzi

 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

EXPO-ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

sekretariat

 

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 18 stycznia 2017 do godz. 15:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

 

EXPO-ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

sekretariat

 

w dniu 18 stycznia 2017 o godz. 15:30

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ochrona Expo SIWZ

Ochrona Expo SIWZ 2

Ochrona Expo Załącznik Nr 1 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia

Ochrona Expo Załączniki do SIWZ Nr 2-7

Ochrona Expo Załącznik Nr 8 - Wzór umowy

Wyjaśnienia do SIWZ

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

zamawiający:

Expo-Łódź” Sp. z o.o.

93-590 Łódź al. Politechniki 4

(sekretariat)

tel. (42) 636-29-83, tel. fax. (0-42) 637-29-35

NIP: 725-000-55-16

REGON: 001412609


prowadzący postępowanie:

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych

"MAXIMA FIDES" Sp. z o.o.

ul. Gdańska 91

90-058 Łódź

TEL. 42/636-64-98

FAX. 42/636-65-02

ADRES WWW: WWW.MAXIMA-FIDES.PL

ADRES E-MAIL: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Łódź, dnia 08.02.2016 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.

w okresie od 22.02.2016r. do 21.02.2019r.” oznaczone znakiem: ZP/01/2016

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Prowadzący postępowanie informuje o dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Prowadzący wybrał ofertę wykonawcy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Uzasadnienie:

1. Spełnia wszystkie warunki w postępowaniu i jej treść jest zgodna z SIWZ

2. Wykonawca j/w złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i najkorzystniejszą wg. kryteriów oceny ofert.

3. Otrzymała najwyższą łączną punktację w kryteriach wyboru ofert, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu w postępowaniu.

4. Nie zawiera rażąco niskiej ceny

5. Oferta nie przewyższa kwoty, która przeznaczona została na finansowanie zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono oferty następujących Wykonawców:

L.P.

Nazwa wykonawcy

Zaoferowana cena

Przyjęcie warunku fakultatywnego nr 1

Przyjęcie warunku fakultatywnego nr 2

Liczba przyznanych punktów

1

PZU S.A.

117 508,57 zł

NIE

TAK

95,00

2

Compensa TU S.A.

129 908,52 zł

TAK

TAK

91,40

 

 

_________________________________________________________________________________________

zamawiający:

Expo-Łódź” Sp. z o.o.

93-590 Łódź al. Politechniki 4

(sekretariat)

tel. (42) 636-29-83, tel. fax. (0-42) 637-29-35

NIP: 725-000-55-16

REGON: 001412609


prowadzący postępowanie:

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych

"MAXIMA FIDES" Sp. z o.o.

ul. Gdańska 91

90-058 Łódź

TEL. 42/636-64-98

FAX. 42/636-65-02

ADRES WWW: WWW.MAXIMA-FIDES.PL

ADRES E-MAIL: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Łódź, dnia 26.01.2016 r.

 

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na

„UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.

w okresie od 22.02.2016 r. do 21.02.2019 r.” oznaczone znakiem: ZP/01/2016

 

Prowadzący postępowanie działając na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych

wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Pytanie

Czy Zamawiający akceptuje objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyka utraty zysku

na podstawie klauzuli dodatkowej do OWU mienia od wszystkich ryzyk.

W umowie generalnej jest bowiem mowa o wystawieniu odrębnej polisy ubezpieczenia utraty zysku.

Czy wymagane jest zawarcie tego ubezpieczenia na podstawie odrębnych OWU od OWU mienia

od wszystkich ryzyk

 

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyka utraty zysku na podstawie

klauzuli dodatkowej do OWU, a nie na podstawie odrębnych OWU nie narusza postanowień SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pierwszeństwo mają zapisy SIWZ zgodnie z pkt 3

Sekcji I Działu II SIWZ.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

zamawiający:

Expo-Łódź” Sp. z o.o.

93-590 Łódź al. Politechniki 4

(sekretariat)

tel. (42) 636-29-83, tel. fax. (0-42) 637-29-35

NIP: 725-000-55-16

REGON: 001412609


prowadzący postępowanie:

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych

"MAXIMA FIDES" Sp. z o.o.

ul. Gdańska 91

90-058 Łódź

TEL. 42/636-64-98

FAX. 42/636-65-02

ADRES WWW: WWW.MAXIMA-FIDES.PL

ADRES E-MAIL: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Łódź, dnia 22.01.2016 r.

 

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie mieni i odpowiedzialności cywilnej EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o. w okresie 22.02.2016 r. do

21.02.2019 r." oznaczone znakiem: ZP/01/2016 numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 7320-2016 z dnia 11.01.2016 r.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z poniższym:

 

Zmienia się termin składania ofert na dzień 28.01.2016 r. godz. 12:00

Zmienia się termin otwarcia ofert na dzień 28.01.2016 r. godz. 12:15.

 

 

 


Pliki do pobrania

Dział II Umowa Generalna Ubezpieczenia - Expo po modyfikacji [docx]

Dział III Istotne postanowienia umowy Expo - po modyfikacji [docx]

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz z modyfikacją 22012016 [pdf]

 


 

 

 

Expo-Łódź” Sp. z o.o.

93-590 Łódź al. Politechniki 4

(sekretariat)

tel. (42) 636-29-83, tel. fax. (0-42) 637-29-35

OGŁASZA

przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

 

Tytuł:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej EXPO-Łódź Sp. z o.o. w okresie od 22.02.2016 r. do 21.02.2019 r.

Znak sprawy:

ZP/01/2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert:

25 stycznia 2016 r. do godziny 12:00
Niniejsze postępowanie przetargowe zostało opublikowane w BZP w dniu 11.01.2016 r.

w zakresie wyszczególnionym w dokumentacji przetargowej


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami :

- Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

- Załącznik nr 2 - Wzór formularza cenowego

- Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej


POBIERZ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:


Dział I SIWZ

Dział II Umowa Generalna Ubezpieczenia - Expo

Dział III Istotne postanowienia umowy Expo

Dział IV Dane oceny ryzyka

Dział V Główne założenia procedury

Załącznik nr 1 Formularz oferty [docx]

Załącznik nr 1 Formularz oferty [pdf]

Załącznik nr 2 Formularz cenowy [docx]

Załącznik nr 2 Formularz cenowy [pdf]

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [docx]

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [pdf]

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [docx]

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [pdf]

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [docx]

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [pdf]

 


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych czy też ofert wariantowych, zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje również aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów.


Wymagany termin realizacji zamówienia : w okresie od 22.02.2016 r. do 21.02.2019 r.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich poosiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie

c) dysponują odpowiednim potencjał techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) spełniają warunki sytuacji ekonomicznej i finansowe,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 

Wpłata wadium : nie jest wymagana


Kryteria i ich znaczenie : Cena oferty - waga tego kryterium  90 %

Warunki ubezpieczeni - waga tego kryterium 10%


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Prowadzącego postępowanie: ul. Gdańska 91, 90-613 Łódź, sala konferencyjna, w dniu 25 stycznia 2016 r. godz. 12:15.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i jest liczony od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

Do kontaktowania się z wykonawcami Zamawiający wyznacza :

Panią : Magdalenę Wojtczak

e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 42 636 64 98

 


EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

93-590 Łódź al. Politechniki 4

tel. (42) 636-29-83, tel. fax. (sekretariat) (0-42) 637-29-35

 

 

OGŁASZA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13.01.2014r. w BZP nr ogłoszenia 6795 - 2014 na:


UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.,

wybrano ofertę firmy :

 

 

COMPENSA TU S.A.

Vienna Insurance Group Oddział w Łodzi

93-281 Łódź ul. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20

 

 

 

Z pośród ofert, które zostały złożone w terminie przewidziany do składania ofert a nie podlegały odrzuceniu, w/w oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą.

Wykaz firm oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

 

 

Lp.

 

Nazwa i adresy firm, które złożyły swoje oferty w

niniejszym postępowaniu

 

 

Numer

oferty

 

Liczba pkt. w kryterium

Cena

1

TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.

02-685 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 1

1

56,49

2

 

GOTHAER TU S.A. Regionalne Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych 02-676 Warszawa ul. Wołoska 2a

2

37,89

3

COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Łodzi 93-281 Łódź ul. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20

3

100,00

4

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

00-133 Warszawa al. Jana Pawła II 24

4

65,57

5

T.U. i R. "WARTA" S.A.

00-805 Warszawa ul. Chmielna 85/87

5

53,68

 

Łódź dn. 07 lutego 2014 r.


 


 

 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

 

Załącznik nr 2 - Wzór załącznika do formularza oferty - szczegółowa kalkulacja oferty

 

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

 

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

POBIERZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 6795-2014 z dnia 2014-01-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Expo-Łódź Sp. z o.o., nazywana (przedmiotem zamówienia) w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Usługa ta obejmuje...
Termin składania ofert: 2014-01-23

Numer ogłoszenia: 13655 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6795 - 2014 data 13.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o., al. Politechniki 4, 93-590 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 636 29 83, fax. 42 637 29 35.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2014 godzina 11:00.

 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2014 godzina 11:00 Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian..

 

Expo-Łódź” Sp. z o.o.

93-590 Łódź al. Politechniki 4

tel. (42) 636-29-83, tel. fax. (sekretariat) (0-42) 637-29-35

OGŁASZA

przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP


Niniejsze postępowanie przetargowe zostało opublikowane w BZP w dniu 13.01.2014r.

w zakresie wyszczególnionym w dokumentacji przetargowej


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami :

- Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

- Załącznik nr 2 - Wzór załącznika do formularza oferty "szczegółowa kalkulacja oferty"

- Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej


POBIERZ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych czy też ofert wariantowych, zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje również aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów.


Wymagany termin realizacji zamówienia : w okresie od 22.02.2014 r. do 21.02.2016 r.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich poosiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie

c) dysponują odpowiednim potencjał techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) spełniają warunki sytuacji ekonomicznej i finansowe,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 

Wpłata wadium : nie jest wymagana


Kryteria i ich znaczenie : Cena oferty - waga tego kryterium 100 %

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Prowadzącego postępowanie: ul. Gdańska 91, 90-613 Łódź, sala konferencyjna, w dniu 23 stycznia 2014 r. godz. 11:15.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i jest liczony od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

Do kontaktowania się z wykonawcami Zamawiający wyznacza :

Panią : Paulinę Stasiołek-Omiecińską

e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 42 636 64 99 wew. 39

oraz

Panią : Magdalenę Wojtczak

e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 42 636 64 99 wew. 31

 


 

Tytuł

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

"Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach restauracji hali wielofunkcyjnej Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o. w Łodzi"

Znak sprawy: ZP/1/CKW/2012
Tryb:

Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia postępowania: 19-07-2012
Termin składania ofert: 03-08-2012 do godziny 9:00
Zmiana warunków SIWZ:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) w dniu 23 lipca 2012 r. Zamawiający zmienił  treść wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób wskazany w pliku o nazwie CKW zakres zmian SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie informujemy, iż termin składnia ofert nie ulega zmianie.

Załączniki:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik nr 1a - Wyciąg z projektu

- Załącznik nr 1b - Wyciąg z projektu

- Załącznik nr 1c - Wyciąg z projektu

- Załącznik nr 1d - Wyciąg z projektu

- Załącznik nr 2 - Przedmiar robót

- Załącznik nr 3a - Wyciąg z dokumentacji technicznej

- Załącznik nr 3b- Wyciąg z dokumentacji technicznej

- Załącznik nr 3c - Wyciąg z dokumentacji technicznej

- Załącznik nr 3d - Wyciąg z dokumentacji technicznej

- Załącznik nr 3e - Wyciąg z dokumentacji technicznej

- Załącznik nr 3f - Wyciąg z dokumentacji technicznej

- Załącznik nr 4 - Formularz oferty

- Załącznik nr 5-7 - Oświadczenia

- Załącznik nr 8 - Wzór umowy po zmianach

- Zakres zmian SIWZ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

Sprawa nr : 1/AM-EXPO/2018/B
Numer oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena oferty (brutto) [zł]
Ternin wykonania zamówienia
Okres udzielonej gwarancji [m-ce]
1
P.P.H.U "HOGA" Sławomir Pirek ul. Trybunalska 9 Gomulin - Kolonia 97-371 Wola Krzysztoporska
355 470,00
15.03.2019
36
2
"IMPALIUS" Sokalski Tomasz Usługi Budowlano-Drogowe 97-310 Moszczenica, Wola Moszczenicka ul. Gazomska 9
258 300,00
15.03.2019
36
3
P.P.H.U. "EWE - MAR" Krzysztof Wajszczyk 97-319 Będków, Ewcin 23
140 220,00
15.03.2019
36
4
MUR DEVELOPMENT 93-109 Łódź ul. Rawska 10/2
270 600,00
15.03.2019
36
5
Pracownia Konserwacji Zabytków nad Łódką Sp. z o.o. 91-420 Łódź ul. Północna 27/29
1 845 000,00
15.03.2019
36
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawu Pzp, EXPO - ŁÓDŹ w Łodzi informuje, że :
• każdy wykonawca potwierdził w swojej ofercie wymagany termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności tj. 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
• na sfinasowanie zamówienia pod nazwą "Roboty budowlane, rozbiórkowe istniejącej zabudowy wraz z robotami towarzyszącymi", Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości 300 000,- zł (brutto),
EXPO - ŁÓDŹ Sp. z o.o.
• w wyznaczonym terminie zostały złożone ofert następujących wykonawców :
93-590 Łódź, al. Politechniki 4
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-04-24 17:35:40
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-04-24 19:36:04
Odsłon: 54972
Dziennik zmian