PDF Drukuj

 

Łódź, dnia 05.04.2017 r

Ogłoszenie nr 59381 2017
z dnia 20170405
r.
Łódź: „OCHRONA OBIEKTU I MIENIA NALEŻĄCEGO DO EXPOŁÓDŹ
Sp. z o.o.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie
ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 3684 2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: EXPOŁÓDŹ
Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14126090000000, ul. al.
Politechniki 4, 93590 Łódź, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 42 636 29 83, faks 42 637 29 35, email
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres strony internetowej (URL): http://www.expolodz.
pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w
sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„OCHRONA OBIEKTU I MIENIA NALEŻĄCEGO DO EXPOŁÓDŹ
Sp. z o.o.”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Całodobowa ochrona osób i mienia w obrębie obiektu należącego do EXPO ŁÓDŹ Sp. z o.o. w postaci hali
wielofunkcyjnej, zlokalizowanej przy al. Politechniki 4 w Łodzi przez okres 12 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 797100004
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT148920
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert17
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
KONSORCJUM: MAXUS sp. z o.o. (lider konsorcjum) MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o.
(konsorcjant), Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , ul. 3 Maja 64/66, 93408
, Łódź, kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 130590,58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 130590,58
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 210108,60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Łódź, dnia 13.02.2017 r.

Zamawiający:

EXPO-ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

tel. (+48) 42 636 29 83, faks 42 637 29 35

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektu i mienia należącego do EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.”

 

Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dalej Pzp, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru oferty ora zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, w wyniku dokonanej ponownej oceny ofert, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

KONSORCJUM:

MAXUS sp. z o.o. (lider konsorcjum)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź

MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. (konsorcjant)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408

 

L.p.

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty brutto
(PLN)

Kryterium społeczne - Liczba osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 

 

Liczba punktów - Kryterium Cena

 

 

Liczba punktów - Kryterium społeczne

 

 

Łączna liczba punktów

1

FORMACJA EU Spółka

z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Czesława Klimasa 2

41-800 Zabrze

193.730,90

3

 

40,44

 

40

 

80,44

2

Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o.

94-111 Łódź, ul. Obywatelska 201

167.009,40

3

 

46,92

 

40

 

86,92

3

KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp.k

26-600 Radom, ul. Dzielna 11

131.883,55

2

 

-

 

-

 

-

4

CIVIS Polska Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 91,

04-118 Warszawa

175.413,74

3

 

-

 

-

 

-

5

HOMBRE Service Sp. z o.o., 81-721 Sopot, ul. Chmielewskiego 5b

167.411,46

3

 

-

 

-

 

-

6

Agencja Ochrony Osób i Mienia „ARGO” Sp. z o.o. Sp. k

90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

158.820,55

4

 

49,34

 

40

 

89,34

7

AGENCJA OCHRONY WARTA Sp. z o.o.

98-290 Warta, ul. Sieradzka 6

191.468,20

4

 

40,92

 

40

 

80,92

8

PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. – lider konsorcjum

60-461 Poznań, ul. Wergiliusza 42

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. – członek konsorcjum

Poznań, ul. Starołęcka 18

145.675,30

3

 

 

 

53,79

 

 

 

40

 

 

 

93,79

9

Konsalnet Ochrona

Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Jana Kazimierza 55,

01-267 Warszawa

Konsalnet Security

Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 55,

01-267 Warszawa

152.355,67

3

 

 

 

51,43

 

 

 

40

 

 

 

91,43

10

Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew

210.108,60

2

 

37,29

 

30

 

67,29

11

EKOTRADE” Sp. z o.o.

00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4

Przedstawicielstwo w Łodzi

ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź

193.946,40

3

 

 

-

 

 

-

 

 

-

12

Konsorcjum

CLAR SYSTEM S.A. – lider,

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

Clar Serwis Sp. z o.o.

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

Solcom-Bayard Sp. z o.o.

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

153.002,16

4

 

 

 

 

51,21

 

 

 

 

40

 

 

 

 

91,21

13

OMEGA SECURITY Sp. z o.o., ul. Grochowska 326 lok. 3, 03-838 Warszawa

172.396,80

3

 

-

 

-

 

-

14

Konsorcjum:

ISP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

IPSP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Security Polska Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp.k

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

172.396,80

4

 

 

 

 

 

 

 

 

45,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

85,85

15

Usługowa Spółdzielnia “Światowid”

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

144.382,32

5

 

54,27

 

40

 

94,27

16

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Certus” Sp. z o.o., ul. Kartuska 193, 80-122 Gdańsk

188.882,24

4

 

41,48

 

40

 

81,48

17

MAXUS sp. z o.o. (lider konsorcjum)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź

MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. konsorcjant)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408

130.590,58

3

 

 

60

 

 

40

 

 

100

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający dopatrzył się w dokonanej przez siebie, niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności, polegającej na odrzuceniu oferty nr 17 Konsorcjum: MAXUS sp. z o.o. -lider konsorcjum, ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź, MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. - konsorcjant, ul. 3 Maja 64/66, 93-408, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. z powodu rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, wskazując iż wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny w związku z wezwaniem do ich udzielenia. W dniu 9 lutego 2017 roku, Zamawiający otrzymał drogą elektroniczną pismo od wykonawcy, zgłaszające na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp nieprawidłowości przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z potwierdzeniem wysłania wyjaśnień drogą elektroniczną. Zamawiający przeprowadził weryfikację poczty przychodzącej na serwerze Zamawiającego i stwierdził doręczenie wyjaśnień tego wykonawcy. W związku z powyższym, Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając, iż podjęte uprzednio czynności są niezgodne z przepisami ustawy Pzp.

 

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia: 20.02.2017 r.

 

 

Łódź, dnia 8.02.2017 r.

 

Zamawiający:

EXPO-ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

tel. (+48) 42 636 29 83, faks 42 637 29 35

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektu i mienia należącego do EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Usługowa Spółdzielnia “Światowid”

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

 

 

L.p.

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty brutto
(PLN)

Kryterium społeczne - Liczba osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Liczba punktów - Kryterium Cena

Liczba punktów - Kryterium społeczne

Łączna liczba punktów

1

FORMACJA EU Spółka

z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Czesława Klimasa 2

41-800 Zabrze

193.730,90

3

 

44,72

 

40

 

84,72

2

Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o.

94-111 Łódź, ul. Obywatelska 201

167.009,40

3

 

51,87

 

40

 

91,87

3

KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp.k

26-600 Radom, ul. Dzielna 11

131.883,55

2

 

-

 

-

 

-

4

CIVIS Polska Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 91,

04-118 Warszawa

175.413,74

3

 

-

 

-

 

-

5

HOMBRE Service Sp. z o.o., 81-721 Sopot, ul. Chmielewskiego 5b

167.411,46

3

 

-

 

-

 

-

6

Agencja Ochrony Osób i Mienia „ARGO” Sp. z o.o. Sp. k

90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

158.820,55

4

 

54,55

 

40

 

94,55

7

AGENCJA OCHRONY WARTA Sp. z o.o.

98-290 Warta, ul. Sieradzka 6

191.468,20

4

 

45,24

 

40

 

85,24

8

PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. – lider konsorcjum

60-461 Poznań, ul. Wergiliusza 42

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. – członek konsorcjum

Poznań, ul. Starołęcka 18

145.675,30

3

 

 

 

59,47

 

 

 

40

 

 

 

99,47

9

Konsalnet Ochrona

Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Jana Kazimierza 55,

01-267 Warszawa

Konsalnet Security

Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 55,

01-267 Warszawa

152.355,67

3

 

 

 

56,86

 

 

 

40

 

 

 

96,86

10

Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew

210.108,60

2

 

41,23

 

30

 

71,23

11

EKOTRADE” Sp. z o.o.

00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4

Przedstawicielstwo w Łodzi

ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź

193.946,40

3

 

 

-

 

 

-

 

 

-

12

Konsorcjum

CLAR SYSTEM S.A. – lider,

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

Clar Serwis Sp. z o.o.

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

Solcom-Bayard Sp. z o.o.

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

153.002,16

4

 

 

 

 

56,62

 

 

 

 

40

 

 

 

 

96,62

13

OMEGA SECURITY Sp. z o.o., ul. Grochowska 326 lok. 3, 03-838 Warszawa

172.396,80

3

 

-

 

-

 

-

14

Konsorcjum:

ISP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

IPSP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Security Polska Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp.k

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

172.396,80

4

 

 

 

 

 

 

 

 

50,25

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

90,25

15

Usługowa Spółdzielnia “Światowid”

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

144.382,32

5

 

60

 

40

 

100

16

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Certus” Sp. z o.o., ul. Kartuska 193, 80-122 Gdańsk

188.882,24

4

 

45,86

 

40

 

85,86

17

MAXUS sp. z o.o. (lider konsorcjum)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź

MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. konsorcjant)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408

130.590,58

3

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia: 14.02.2017 r.

 

 

 

 

Łódź, dnia 19.01.2017 r.

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektu i mienia należącego do EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.”

 

Zamawiający:

EXPO-ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

tel. (+48) 42 636 29 83, faks 42 637 29 35

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Przedmiot zamówienia:

Całodobowa ochrona osób i mienia w obrębie obiektu należącego do EXPO ŁÓDŹ Sp. z o.o. w postaci hali wielofunkcyjnej, zlokalizowanej przy al. Politechniki 4 w Łodzi przez okres 12 miesięcy.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Zamawiającego EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.,

al. Politechniki 4, 93-590 Łódź w dniu 18 stycznia 2017 roku o godz. 15:30

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
148.920 PLN netto, tj. 183.171,60 PLN brutto.

 

Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

L.p.

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty brutto
(PLN)

Kryterium społeczne – Liczba osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

1.

FORMACJA EU Spółka

z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Czesława Klimasa 2

41-800 Zabrze

193.730,90

3

2.

Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o.

94-111 Łódź, ul. Obywatelska 201

167.009,40

3

3.

KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp.k

26-600 Radom, ul. Dzielna 11

131.883,55

2

4.

CIVIS Polska Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 91,

04-118 Warszawa

175.413,74

3

5.

HOMBRE Service Sp. z o.o., 81-721 Sopot, ul. Chmielewskiego 5b

167.411,46

3

6.

Agencja Ochrony Osób i Mienia „ARGO” Sp. z o.o. Sp. k

90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

158.820,55

4

7.

AGENCJA OCHRONY WARTA Sp. z o.o.

98-290 Warta, ul. Sieradzka 6

191.468,20

4

8.

PROTECTOR SERVICE Sp. z o.o. – lider konsorcjum

60-461 Poznań, ul. Wergiliusza 42

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. – członek konsorcjum

Poznań, ul. Starołęcka 18

145.675,30

3

9.

Konsalnet Ochrona

Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Jana Kazimierza 55,

01-267 Warszawa

Konsalnet Security

Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 55,

01-267 Warszawa

152.355,67

3

10.

Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew

210.108,60

2

11.

EKOTRADE” Sp. z o.o.

00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4

Przedstawicielstwo w Łodzi

ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź

193.946,40

3

12.

Konsorcjum

CLAR SYSTEM S.A. – lider,

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

Clar Serwis Sp. z o.o.

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

Solcom-Bayard Sp. z o.o.

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

153.002,16

4

13.

OMEGA SECURITY Sp. z o.o., ul. Grochowska 326 lok. 3, 03-838 Warszawa

172.396,80

3

14.

Konsorcjum:

ISP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

IPSP Security Partner Sp. z o.o. Sp.k

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Security Polska Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp.k

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

172.396,80

4

15.

Usługowa Spółdzielnia “Światowid”

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

144.382,32

5

16.

Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Certus” Sp. z o.o., ul. Kartuska 193, 80-122 Gdańsk

188.882,24

4

17.

MAXUS sp. z o.o. (lider konsorcjum)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź

MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. (konsorcjant)

ul. 3 Maja 64/66, 93-408

130.590,58

3

 

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Ustawy.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Łódź, dnia 05.01.2017 r.

EXPO-ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

tel. (+48) 42 636 29 83, faks 42 637 29 35

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.OGŁASZA

przetarg nieograniczony

na całodobową ochronę osób i mienia w obrębie obiektu należącego do EXPO ŁÓDŹ Sp. z o.o.

w postaci hali wielofunkcyjnej, zlokalizowanej przy al. Politechniki 4 w Łodzi

 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

EXPO-ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

sekretariat

 

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 18 stycznia 2017 do godz. 15:00Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

 

EXPO-ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

sekretariat

 

w dniu 18 stycznia 2017 o godz. 15:30

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ochrona Expo SIWZ

Ochrona Expo SIWZ 2

Ochrona Expo Załącznik Nr 1 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia

Ochrona Expo Załączniki do SIWZ Nr 2-7

Ochrona Expo Załącznik Nr 8 - Wzór umowy

Wyjaśnienia do SIWZ

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

zamawiający:

Expo-Łódź” Sp. z o.o.

93-590 Łódź al. Politechniki 4

(sekretariat)

tel. (42) 636-29-83, tel. fax. (0-42) 637-29-35

NIP: 725-000-55-16

REGON: 001412609


prowadzący postępowanie:

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych

"MAXIMA FIDES" Sp. z o.o.

ul. Gdańska 91

90-058 Łódź

TEL. 42/636-64-98

FAX. 42/636-65-02

ADRES WWW: WWW.MAXIMA-FIDES.PL

ADRES E-MAIL: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Łódź, dnia 08.02.2016 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.

w okresie od 22.02.2016r. do 21.02.2019r.” oznaczone znakiem: ZP/01/2016

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Prowadzący postępowanie informuje o dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Prowadzący wybrał ofertę wykonawcy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Uzasadnienie:

1. Spełnia wszystkie warunki w postępowaniu i jej treść jest zgodna z SIWZ

2. Wykonawca j/w złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i najkorzystniejszą wg. kryteriów oceny ofert.

3. Otrzymała najwyższą łączną punktację w kryteriach wyboru ofert, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu w postępowaniu.

4. Nie zawiera rażąco niskiej ceny

5. Oferta nie przewyższa kwoty, która przeznaczona została na finansowanie zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono oferty następujących Wykonawców:

L.P.

Nazwa wykonawcy

Zaoferowana cena

Przyjęcie warunku fakultatywnego nr 1

Przyjęcie warunku fakultatywnego nr 2

Liczba przyznanych punktów

1

PZU S.A.

117 508,57 zł

NIE

TAK

95,00

2

Compensa TU S.A.

129 908,52 zł

TAK

TAK

91,40

 

 

_________________________________________________________________________________________

zamawiający:

Expo-Łódź” Sp. z o.o.

93-590 Łódź al. Politechniki 4

(sekretariat)

tel. (42) 636-29-83, tel. fax. (0-42) 637-29-35

NIP: 725-000-55-16

REGON: 001412609


prowadzący postępowanie:

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych

"MAXIMA FIDES" Sp. z o.o.

ul. Gdańska 91

90-058 Łódź

TEL. 42/636-64-98

FAX. 42/636-65-02

ADRES WWW: WWW.MAXIMA-FIDES.PL

ADRES E-MAIL: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Łódź, dnia 26.01.2016 r.

 

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na

„UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.

w okresie od 22.02.2016 r. do 21.02.2019 r.” oznaczone znakiem: ZP/01/2016

 

Prowadzący postępowanie działając na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych

wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Pytanie

Czy Zamawiający akceptuje objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyka utraty zysku

na podstawie klauzuli dodatkowej do OWU mienia od wszystkich ryzyk.

W umowie generalnej jest bowiem mowa o wystawieniu odrębnej polisy ubezpieczenia utraty zysku.

Czy wymagane jest zawarcie tego ubezpieczenia na podstawie odrębnych OWU od OWU mienia

od wszystkich ryzykOdpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyka utraty zysku na podstawie

klauzuli dodatkowej do OWU, a nie na podstawie odrębnych OWU nie narusza postanowień SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pierwszeństwo mają zapisy SIWZ zgodnie z pkt 3

Sekcji I Działu II SIWZ.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

zamawiający:

Expo-Łódź” Sp. z o.o.

93-590 Łódź al. Politechniki 4

(sekretariat)

tel. (42) 636-29-83, tel. fax. (0-42) 637-29-35

NIP: 725-000-55-16

REGON: 001412609


prowadzący postępowanie:

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych

"MAXIMA FIDES" Sp. z o.o.

ul. Gdańska 91

90-058 Łódź

TEL. 42/636-64-98

FAX. 42/636-65-02

ADRES WWW: WWW.MAXIMA-FIDES.PL

ADRES E-MAIL: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Łódź, dnia 22.01.2016 r.

 

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie mieni i odpowiedzialności cywilnej EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o. w okresie 22.02.2016 r. do

21.02.2019 r." oznaczone znakiem: ZP/01/2016 numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 7320-2016 z dnia 11.01.2016 r.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z poniższym:

 

Zmienia się termin składania ofert na dzień 28.01.2016 r. godz. 12:00

Zmienia się termin otwarcia ofert na dzień 28.01.2016 r. godz. 12:15.

 

 

 


Pliki do pobrania

Dział II Umowa Generalna Ubezpieczenia - Expo po modyfikacji [docx]

Dział III Istotne postanowienia umowy Expo - po modyfikacji [docx]

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz z modyfikacją 22012016 [pdf]

 


 

 

 

Expo-Łódź” Sp. z o.o.

93-590 Łódź al. Politechniki 4

(sekretariat)

tel. (42) 636-29-83, tel. fax. (0-42) 637-29-35

OGŁASZA

przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

 

Tytuł:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej EXPO-Łódź Sp. z o.o. w okresie od 22.02.2016 r. do 21.02.2019 r.

Znak sprawy:

ZP/01/2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert:

25 stycznia 2016 r. do godziny 12:00
Niniejsze postępowanie przetargowe zostało opublikowane w BZP w dniu 11.01.2016 r.

w zakresie wyszczególnionym w dokumentacji przetargowej


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami :

- Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

- Załącznik nr 2 - Wzór formularza cenowego

- Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej


POBIERZ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:


Dział I SIWZ

Dział II Umowa Generalna Ubezpieczenia - Expo

Dział III Istotne postanowienia umowy Expo

Dział IV Dane oceny ryzyka

Dział V Główne założenia procedury

Załącznik nr 1 Formularz oferty [docx]

Załącznik nr 1 Formularz oferty [pdf]

Załącznik nr 2 Formularz cenowy [docx]

Załącznik nr 2 Formularz cenowy [pdf]

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [docx]

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [pdf]

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [docx]

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [pdf]

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [docx]

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [pdf]

 


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych czy też ofert wariantowych, zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje również aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów.


Wymagany termin realizacji zamówienia : w okresie od 22.02.2016 r. do 21.02.2019 r.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich poosiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie

c) dysponują odpowiednim potencjał techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) spełniają warunki sytuacji ekonomicznej i finansowe,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 

Wpłata wadium : nie jest wymagana


Kryteria i ich znaczenie : Cena oferty - waga tego kryterium  90 %

Warunki ubezpieczeni - waga tego kryterium 10%


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Prowadzącego postępowanie: ul. Gdańska 91, 90-613 Łódź, sala konferencyjna, w dniu 25 stycznia 2016 r. godz. 12:15.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i jest liczony od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

Do kontaktowania się z wykonawcami Zamawiający wyznacza :

Panią : Magdalenę Wojtczak

e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 42 636 64 98

 


EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

93-590 Łódź al. Politechniki 4

tel. (42) 636-29-83, tel. fax. (sekretariat) (0-42) 637-29-35

 

 

OGŁASZA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13.01.2014r. w BZP nr ogłoszenia 6795 - 2014 na:


UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.,

wybrano ofertę firmy :

 

 

COMPENSA TU S.A.

Vienna Insurance Group Oddział w Łodzi

93-281 Łódź ul. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20

 

 

 

Z pośród ofert, które zostały złożone w terminie przewidziany do składania ofert a nie podlegały odrzuceniu, w/w oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą.

Wykaz firm oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

 

 

Lp.

 

Nazwa i adresy firm, które złożyły swoje oferty w

niniejszym postępowaniu

 

 

Numer

oferty

 

Liczba pkt. w kryterium

Cena

1

TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.

02-685 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 1

1

56,49

2

 

GOTHAER TU S.A. Regionalne Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych 02-676 Warszawa ul. Wołoska 2a

2

37,89

3

COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Łodzi 93-281 Łódź ul. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20

3

100,00

4

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

00-133 Warszawa al. Jana Pawła II 24

4

65,57

5

T.U. i R. "WARTA" S.A.

00-805 Warszawa ul. Chmielna 85/87

5

53,68

 

Łódź dn. 07 lutego 2014 r.


 


 

 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

 

Załącznik nr 2 - Wzór załącznika do formularza oferty - szczegółowa kalkulacja oferty

 

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

 

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

POBIERZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 6795-2014 z dnia 2014-01-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Expo-Łódź Sp. z o.o., nazywana (przedmiotem zamówienia) w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Usługa ta obejmuje...
Termin składania ofert: 2014-01-23

Numer ogłoszenia: 13655 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6795 - 2014 data 13.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o., al. Politechniki 4, 93-590 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 636 29 83, fax. 42 637 29 35.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2014 godzina 11:00.

  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2014 godzina 11:00 Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian..

 

Expo-Łódź” Sp. z o.o.

93-590 Łódź al. Politechniki 4

tel. (42) 636-29-83, tel. fax. (sekretariat) (0-42) 637-29-35

OGŁASZA

przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP


Niniejsze postępowanie przetargowe zostało opublikowane w BZP w dniu 13.01.2014r.

w zakresie wyszczególnionym w dokumentacji przetargowej


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami :

- Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

- Załącznik nr 2 - Wzór załącznika do formularza oferty "szczegółowa kalkulacja oferty"

- Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej


POBIERZ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych czy też ofert wariantowych, zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje również aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów.


Wymagany termin realizacji zamówienia : w okresie od 22.02.2014 r. do 21.02.2016 r.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich poosiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie

c) dysponują odpowiednim potencjał techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) spełniają warunki sytuacji ekonomicznej i finansowe,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 

Wpłata wadium : nie jest wymagana


Kryteria i ich znaczenie : Cena oferty - waga tego kryterium 100 %

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Prowadzącego postępowanie: ul. Gdańska 91, 90-613 Łódź, sala konferencyjna, w dniu 23 stycznia 2014 r. godz. 11:15.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i jest liczony od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

Do kontaktowania się z wykonawcami Zamawiający wyznacza :

Panią : Paulinę Stasiołek-Omiecińską

e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 42 636 64 99 wew. 39

oraz

Panią : Magdalenę Wojtczak

e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 42 636 64 99 wew. 31

 


 

Tytuł

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

"Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach restauracji hali wielofunkcyjnej Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o. w Łodzi"

Znak sprawy: ZP/1/CKW/2012
Tryb:

Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia postępowania: 19-07-2012
Termin składania ofert: 03-08-2012 do godziny 9:00
Zmiana warunków SIWZ:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) w dniu 23 lipca 2012 r. Zamawiający zmienił  treść wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób wskazany w pliku o nazwie CKW zakres zmian SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie informujemy, iż termin składnia ofert nie ulega zmianie.

Załączniki:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik nr 1a - Wyciąg z projektu

- Załącznik nr 1b - Wyciąg z projektu

- Załącznik nr 1c - Wyciąg z projektu

- Załącznik nr 1d - Wyciąg z projektu

- Załącznik nr 2 - Przedmiar robót

- Załącznik nr 3a - Wyciąg z dokumentacji technicznej

- Załącznik nr 3b- Wyciąg z dokumentacji technicznej

- Załącznik nr 3c - Wyciąg z dokumentacji technicznej

- Załącznik nr 3d - Wyciąg z dokumentacji technicznej

- Załącznik nr 3e - Wyciąg z dokumentacji technicznej

- Załącznik nr 3f - Wyciąg z dokumentacji technicznej

- Załącznik nr 4 - Formularz oferty

- Załącznik nr 5-7 - Oświadczenia

- Załącznik nr 8 - Wzór umowy po zmianach

- Zakres zmian SIWZ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-04-24 17:35:40
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-04-24 19:36:04
Odsłon: 30240
Dziennik zmian